การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2564

  วันที่ 15 มีนาคม 2565  นายอัมพล หันทยุง  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมและให้ข้อคิดแก่คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564  ระดับสนามสอบ  ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ซึ่งการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส   ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ  การประชุมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง  ได้แก่ ช่วงเช้า  เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 1-5  และช่วงบ่าย เขตคุณภาพการศึกษากบินทร์บุรี 6-8  และนาดี 1-3   ณ  ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2