สพป.ยโสธร เขต 2 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ (15 มี.ค. 2565)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางแก้ว ฉัตรจอหอ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ นายเฉลิมพล ดวงมุลตรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน และนายวีรพล โสมณวัตร พนักงานพัสดุ ส.4 ออกตรวจ ติดตาม โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ ก่อนดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามปริมาณงานและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ณ โรงเรียนบ้านเที่ยงนาเรียง โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง โรงเรียนบ้านหนองแหน โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า โรงเรียนบ้านคำเลา โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ โรงเรียนบ้านกุดหิน โรงเรียนบ้านนาซึม โรงเรียนบ้านหนองเมืองกลาง อำเภอกุดชุม โรงเรียนบ้านนาเวียง โรงเรียนบ้านหนองลาดควาย อำเภอทรายมูล โรงเรียนบ้านหนองบาก อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร

สรศักดิ์ พรมนิล : ภาพ / วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2