สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ต้อนรับครูบรรจุใหม่ ๑๘ อัตรา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๘ อัตรา ขอให้พัฒนางาน พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๘ ตำแหน่ง โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด หน้าที่หลัก คือ งานสอน หน้าที่รอง คือ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พัฒนางาน พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้มาบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๑๘ ตำแหน่ง โดยมี นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ กล่าวต้อนรับแสดงความยินดีและให้ข้อคิดในการปฏิบัติงาน ขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด หน้าที่หลัก คือ งานสอน หน้าที่รอง คือ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานภายใต้ กฎหมาย ระเบียบของทางราชการ เรียนรู้วัฒนธรรมทั้งในโรงเรียนและชุมชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน พัฒนางาน พัฒนาตนเอง พัฒนาผู้เรียน ให้เป็นคนดี คนเก่ง และเรียนรู้อย่างมีความสุข พร้อมนี้ นางฉวีวรรณ ศรีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารงานบุคคลให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๘ อัตรา ดังนี้ วิชาเอกปฐมวัย ๑๐ อัตรา (โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ , โรงเรียนบ้านโนนแดง , โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา , โรงเรียนบ้านโคกสูง , โรงเรียนบ้านบุ-หนองเทา , โรงเรียนบ้านหนองพะอง , โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์) , โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) , โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ และโรงเรียนบ้านโคกสนวน) , วิชาเอกประถมศึกษา ๓ อัตรา (โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร , โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) และโรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร) วิชาเอกดนตรีไทย ๑ อัตรา (โรงเรียนบ้านเมืองยาง “เอี่ยมโอภาสประชานุกูล”) วิชาเอกภาษาไทย ๓ อัตรา (โรงเรียนบ้านโคกสนวน , โรงเรียนบ้านประคอง และโรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน) และวิชาเอกดนตรีสากล ๑ อัตรา (โรงเรียนวัดหนองปล่อง)