ค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ-เนตรนารี

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี” เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกฝนให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ คิดแก้ปัญหาเป็น เกิดความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม และมีจิตอาสา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดค่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน “กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี” โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระเบียบวินัยให้แก่ลูกเสือ-เนตรนารี ฝึกฝนให้รู้จักทำงานเป็นหมู่คณะจากกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เกิดความรัก ความสามัคคี การมีส่วนร่วม เกิดจิตอาสา ช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน มีโอกาสได้ใช้ความคิดจากการลงมือปฏิบัติและแก้ปัญหา รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพต่อไปในอนาคต ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

สถานการณ์ปัจจุบัน จะเห็นว่าสังคมของชุมชนและประเทศชาติ ขาดซึ่งระเบียบวินัย ขาดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดกิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี ขึ้นมาในวันนี้ ซึ่งกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่มีเจตนารมณ์และความมุ่งมั่น ที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบวินัย สร้างความรัก ความสามัคคี ยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมัครใจและพื้นฐานของธรรมชาติในตัวบุคคล โดยใช้วิธีการหรือกระบวนการทางลูกเสือโดยเฉพาะกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งที่จะเป็นการสร้างเสริมสมาชิกได้ฝึกฝนลงมือปฏิบัติจริง เกิดการเรียนรู้ แก้ปัญหาได้ อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ซึ่งเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเยาวชน จากการสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง จะสามารถพัฒนาให้เป็นพลเมืองที่ดีได้ในอนาคต ส่งเสริมให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบไป