รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2565

วันพุธที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย รับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 16/2565 เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการ และนโยบาย จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยในครั้งนี้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งข้อราชการและแนวปฏิบัติให้ทราบในประเด็นที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำถึงนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา ฝากให้ดำเนินการวางแผนสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา สร้างระบบในการสื่อสารสร้างความเข้าใจโดยใช้แอปพลิเคชั่น และการติดตามประเมินผล 2. การลงนาม MOU การขับเคลื่อนการศึกษาเชิงพื้นทีึ่ โดยเอาจังหวัดเป็นฐาน จังหวัดสระแก้ว 3. การเรียนซ่อมเสริม เติมบทเรียน ในช่วงปิดภาคเรียน 4. การรับนักเรียน ชั้น ม.1และ ม.4 5. การเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565 ต่อจากนั้น นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ฯ ประชุมผู้บริหาร การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย เพื่อหารือและแจ้ง ข้อราชการ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1