ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีปกติ

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๓.๓๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กรณีปกติ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting  โดยนางสาวเจริญวรรณ หนูนาค ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อติดตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลฯ ๔ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางสังคม ด้านความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายพงศ์สันต์  โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ว่าที่ร้อยโทศุภวัชร  ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่       ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒