สพป.กระบี่ เดินหน้าโครงการพาน้องกลับมาเรียน ระยะที่ 2 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ที่ห้องประชุม zoom สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนางสาวจิรชยา  คงแสนคำ ประชุมชี้แจงแนวทางการติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา ระยะที่ 2 ผ่านระบบทางไกล Zoom Meeting เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันต่อยอดจากครั้งที่ 1 ซึ่งได้ติดตามค้นหาผ่าน  App  พาน้องกลับมาเรียน เพื่อนำเข้าสู่ระบบการศึกษา   โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  มีโรงเรียน 93 โรง  ที่ต้องติดตาม เป็นจำนวน  163  คน  โรงเรียนสามารถติดตามได้ครบทั้ง  163  คน  จำแนกออกเป็น 2 กลุ่ม   ได้แก่  กลุ่มที่ 1 ติดตามไม่พบตัว  จำนวน  5  คน  มีเด็ก 1 คนย้ายไปต่างประเทศ  และอีก 3 คน ย้ายถิ่นฐานไปต่างจังหวัด  แต่ไม่ทราบว่าเด็กเข้าเรียนโรงเรียนไหน  และอีก 1 คนครอบครัวแตกแยก ไม่ได้อยู่บ้าน  ซึ่ง สพป.กระบี่ และภาคีเครือข่ายจะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและหาแนวทางช่วยเหลือ ส่งต่อ ต่อไป  กลุ่มที่ 2 ติดตามแล้วพบตัว จำนวน  159  คน  โดยเป็นนักเรียนที่เข้าเรียนแล้ว  จำนวน 93 คน ส่วนอีก 65 คน พบตัวแต่ไม่ได้เรียนต่อ ซึ่งเด็กบางส่วนเรียนจบการศึกษาภาคบังคับแล้วไม่ประสงค์เรียนต่อ และบางส่วนผู้ปกครองมีรายได้น้อยไม่พอเพียงทำให้ไม่สามารถเรียนต่อได้   
          ทั้งนี้  สพป.กระบี่  ขอความร่วมมือให้โรงเรียนลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กกลุ่มนี้อีกครั้งหนึ่ง  โดยวิเคราะห์สภาพปัญหา  หาสาเหตุ  วิธีการแก้ไขปัญหา  เป็นรายบุคคล  ผ่านการประชุมคณะกรรมการระดับโรงเรียนเพื่อให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ ม.6  หรือ ปวช.   ทั้งนี้โรงเรียนอาจจะประสานการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น  เช่น  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กศน.อำเภอ  อสม.  หรือตำรวจ  เพื่อดูแล   ช่วยเหลือต่อไป