สพม.สงขลา สตูล ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ“เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้”

วันที่ 14-16 มีนาคม 2565 นายศังกร รักชูชื่น ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล มอบหมายให้นางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล พร้อม นายวีระศักดิ์ บุญญาพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ฯ นางสาวชาคริยา ชายเกลี้ยง และนางเปรมจิต กล่องสุข ศึกษานิเทศก์ ร่วมนิเทศ ติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการพัฒนาต้นแบบ“เขตพื้นที่การศึกษาแห่งการเรียนรู้” โรงเรียนคลองแดนวิทยา โรงเรียนระโนด โรงเรียนธรรมโฆสิต โรงเรียนจะโหนงพิทยาคม โรงเรียนนาทวีวิทยาคม และโรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ พบว่า ครูแกนนำที่ได้รับการอบรม มีการวางแผนการขับเคลื่อนโครงการ โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้บริหารและฝ่ายวิชาการ มีการเตรียมความพร้อมดำเนินการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด โดยใช้นวัตกรรมเพื่อชุมชน โดยบูรณาการกับวิชา IS โครงงาน และบูรณาการกับวิชาที่สอน ขอบคุณผู้บริหาร ฝ่ายวิชาการ ครูแกนนำ ที่ร่วมกันเสริมสร้าง พัฒนา ทักษะกระบวนการคิดของนักเรียน ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับนักเรียนในยุคการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21