สพป.ชุมพร เขต 1 เข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านชั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วันที่ 16 มีนาคม 2565 ดร.ดวงใจ บุญยะภาส รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์เสกสันต์ ผลวัฒนะ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ แร่ทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 ดร.กันยมาส ชูจีน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นางชมัยพร รัตนพรหม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมรับการนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนอนุบาลเมืองชุมพรวัดสุบรรณนิมิตร อ.เมือง จ.ชุมพร