โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่

วันอังคาร ที่ 15 มีนาคม พุทธศักราช 2565 โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม หนึ่งในสถานศึกษานำร่อง “โรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดเชียงใหม่” ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานประกันคุณภาพโรงเรียนพื้นที่นวัตกรรมและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2565-2567 ด้วยความอนุเคราะห์คณะวิทยากร นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบัน พรเวียง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะศึกษานิเทศก์ นำโดย ดร.พิมพ์สุดา เอี่ยมสกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดการประชุม ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

#งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม