ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เปิด Open house มู๋เฮาเอ็ดได่ ปั๋จฉิ๋มสุ๊ขใจ๋ จ๋บไป๋ใจ๋ยู๋นำกั๋น

17 มีนาคม 2565 ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 เป็นประธานเปิด Open house มู๋เฮาเอ็ดได่ ปั๋จฉิ๋มสุ๊ขใจ๋ จ๋บไป๋ใจ๋ยู๋นำกั๋น เพื่อแสดงถึงผลงานการจัดการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลภายนอก เป็นการสร้างสัมพันธภาพ และเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมี ดร.สิทธิศักดิ์ เทศประสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ท้องถิ่น เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดหนองหลวง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง