สพป.มหาสารคาม เขต 1 ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 9-11 มีนาคม 2565 ดร.สมศักดิ์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 ได้มอบหมายให้หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมกลุ่มนโยบายและแผน ออกตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19)ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดและถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง จำนวน 7 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังแสง โรงเรียนบ้านโพนสวาง โรงเรียนบ้านโคกไร่ โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน โรงเรียนบ้านร่วมใจ1 และโรงเรียนบ้านหนองจิก