ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. ดร.ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุมติดตามผลการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ โดยมีนายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Meetingเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑) เรื่องความปลอดภัย “MOE Safety Center” ๒) โรงเรียนคุณภาพ ๓)โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์