ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้ารับฟังการบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. – 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้สนใจ ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมฟรีตามความสนใจลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/ พร้อมรับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรมขั้นตอนการลงทะเบียน1. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/ 2. เลือกหัวข้อตามความสนใจและเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ QR Code เข้าห้อง Open Chat ผ่านระบบไลน์ 3.รับ Link เข้าห้องประชุมแต่ละสัปดาห์ผ่าน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักบริหารงานความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ศึกษา
ขอเชิญชวนนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education Week) ในช่วงปิดภาคเรียน โดยการเข้าร่วมกิจกรรมบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมผ่านระบบออนไลน์ จากวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านผ่านระบบออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและผู้สนใจได้เข้ารับฟังการบรรยายทางด้านวิทยาศาสตร์และได้รับการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการประกอบอาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เวลา 15.00 น. – 17.30 น.ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 13 พฤษภาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียน ครู ผู้บริหาร ผู้ปกครอง ผู้สนใจ ทุกสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมฟรีตามความสนใจลงทะเบียนทางเว็บไซต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/ พร้อมรับเกียรติบัตรจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ผู้เข้าร่วมลงทะเบียนทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/
2. เลือกหัวข้อตามความสนใจและเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยจะได้รับ QR Code เข้าห้อง Open Chat ผ่านระบบไลน์
3.รับ Link เข้าห้องประชุมแต่ละสัปดาห์ผ่านห้อง Open Chat
4. ผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนด
5. หลังจบกิจกรรมบรรยายในแต่ละหัวข้อจะมีแบบทดสอบเพื่อวัดความเข้าใจหากผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับเกียรติบัตรออนไลน์
6. ผู้เข้าร่วมตรวจสอบรายชื่อและดาวน์โหลดเกียรติบัตรทางเว็บไชต์ http://www.eseb.obec.go.th/inspired/ หมายเหตุ ผู้เข้าร่วม 1 ท่านสามารถลงทะเบียนได้หลายหัวข้อตามความสนใจ