สพม.แพร่ ประชุมชี้แจงการนิเทศออนไลน์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนและการนำนโยบายทางการศึกษาสู่การปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดทั้ง 16 แห่ง ได้รับทราบและนำไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยทีมงานคณะศึกษานิเทศก์ สังกัด สพม.แพร่ วันที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.แพร่