ผอ. สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.ปัตตานี ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบุญล้อม โสภาพรม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดปัตตานี และคณะทำงานขับเคลื่อนน จ.ปัตตานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสนับสนุนและกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากห้องประชุมพญาตานี ชั้น 4 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ผ่านระบบ Video Zoom Meeting และรับทราบรายละเอียดกิจกรรมแผนงานโครงการเพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมยือลาปี สพป.ปัตตานี เขต 3

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th