สพป.อุดรธานี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานจุดเน้นที่ 1 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา

  วันที่ 17 มีนาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานจุดเน้นที่ 1 การน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ผ่าน Application ZOOM เพื่อให้สถานศึกษาขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาประยุกต์ในการจัดการเรียนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน และกำหนดเป้าหมายให้สถานศึกษาขอรับการประเมินเพื่อเป็นสถานศึกษาพอเพียง ร้อยละ 100

ของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา