ผอ.สพป.ขอนแก่น  เขต  ๕ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มีนาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๑๐.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว  ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (NT)  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓  ณ  สนามสอบโรงเรียนบ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  โรงเรียนบ้านสัมพันธ์  โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า  และโรงเรียนบ้านหนองศาลา  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ  ซึ่งสนามสอบทั้ง  ๔  สนามสอบได้มีการดำเนินการสอบเป็นไปตามนโยบาย  แนวปฏิบัติที่กำหนด  และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙  อย่างเคร่งครัด  พร้อมนี้ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาทั้ง  ๔  แห่ง