การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัุว ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัุว ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเขาเจียก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เพื่อพิจารณาแผนการจัดการศึกษาพื้นฐานโดยครอบครัว บ้านเรียนเรื่องเล่าเราเติบโต จัดการศึกษาโดยนางสาวสุภัค หลิมศิโรรัตน์ ซึ่งจัดการศึกษาให้กับบุตร (เด็กหญิงณิชา วรสุวรรณรักษ์) และบ้านน้องใบบุญ จัดการศึกษาโดยนางฐาสุณา สุขขวัญ ซึ่งจัดการศึกษาให้กับบุตร (เด็กหญิงมณีรัตน์ สุขขวัญ) ในระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2565