สพป.กาญจนบุรี เขต 4 จัดอบรมออนไลน์ หวังให้ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูในสังกัดมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกเพิ่มขึ้น

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิพนธ์ ภัทรวังส์  ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 4  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมออนไลน์ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ผ่าน Zoom meeting ณ ห้องประชุม 1  อาคารมนตริวัต สพป.กาญจนบุรี เขต 4  โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูวิชาการ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และครูปฐมวัยในสังกัดเข้าร่วมการอบรม

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดการอบรมขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด  ซึ่งมีนางสาวเกษรินทร์  ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางสาวพิมพ์กมล อัครมั่งมีสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้

          ทั้งนี้ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 หวังให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่เข้าร่วมการอบรมได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายนอก