ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดยมี นางนุศรา ชะปูแสน นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ชี้แจงเกี่ยวกับ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ร่วมชี้แจง ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้รับผิดชอบงานพัสดุโรงเรียน