เปิดบ้านวิชการ “OPEN HOUSE 2022” โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชการ “OPEN HOUSE 2022” และงานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕  นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดกิจกรรมบ้านวิชาการ “OPEN HOUSE 2022”และงานพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับโรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักเห็นความสำคัญของการศึกษาและสถาบันการศึกษา รายงานผลการจัดการศึกษาต่อหน่วยงานต้นสังกัดและสาธารณชน และเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานวิชาการของสถานศึกษาต่อชุมชน  

โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร โดยให้ความสำคัญกับนักเรียนทุกระดับชั้นและพัฒนานักเรียนในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านจิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา พร้อมได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรภาคบังคับ และยุวบัณฑิต (บัณฑิตน้อย) เพื่อความภาคภูมิใจแก่นักเรียนที่จบหลักสูตรภาคบังคับในครั้งนี้ด้วย