สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

        วันที่ 18 มีนาคม 2565 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ติดตามการบริหารจัดการระดับสนามสอบ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 พร้อมทั้งให้กำลังใจประธานสนามสอบ กรรมการกลาง กรรมการคุมสอบ และนักเรียน จากการตรวจเยี่ยมพบว่าทางโรงเรียนในสังกัดได้มีการบริหารการจัดการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีความเที่ยงตรง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด