สพป.หนองคาย เขต 1 การประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง  ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุม พระใส สพป.นค.1 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสินได้ดำเนินโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียนในถิ่นทุรกันดารและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ คันหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุม อย่างพร้อมเพรียงกัน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด