สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการ “ช่วยเหลือนักเรียนสู้ภัยโควิด” และโครงการ “พาน้องกลับมาเรียน”

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ดร. ดุจดาวศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนางจินตนา กฐินทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และวัสดุในการป้องกันโรงค ให้กับนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)  ตามโครงการ “ช่วยเหลือนักเรียนสู้ภัยโควิด” วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ ๑) เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครอบครัวและนักเรียนที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid – 19) ๒) เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้ครอบครัวและนักเรียนที่ติดเชื้อ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเยี่ยมบ้านนักเรียนตามโครงการ พาน้องกลับมาเรียน เพื่อติดตามค้นหาเด็กตกหล่น และออกกลางคันให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา และเรียนต่อจนจบการศึกษาภาคบังคับ ณ โรงเรียนบ้านศรีเจริญทอง อำเภอท่าตะเกียบ โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านอ่างทอง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา