สพม.สงขลา สตูล “ดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย” (Music for Relaxation)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ดำเนินการจัดโครงการ “ดนตรีเพื่อการผ่อนคลาย” (Music for Relaxation) สำหรับครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาหรือครูแนะแนว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting) ณ ห้องประชุมวิบูลรัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล เพื่อให้ครูนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษาหรือครูแนะแนว มีสุขภาพจิตที่ดี สามารถนำดนตรีไปใช้ในการผ่อนคลายความเครียด ความวิตกกังวล และถ่ายทอด แก้ปัญหาให้ผู้เรียน ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์ศศิพิมพ์ เศรษฐเสถียร อาจารย์พิเศษสาขาวิชาดนตรีบำบัด วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล