ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  5  เปิดอบรมโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา 

นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น  เขต  5  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน  หลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา  จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดขอนแก่น  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  5  ประกอบด้วย  โรงเรียนหนองขามวิทยาคาร  โรงเรียนบ้านหอย”รัฐราษฎ์รังสรรค์”  โรงเรียนบ้านไชยสอ  โรงเรียนหนองหว้าโพนศิลา  โรงเรียนนาหว้านาเจริญ  และโรงเรียนบ้านนาชุมแสง  ผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  70 คน  กิจกรรมฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษาครั้งนี้  จัดขึ้นระหว่างวันที่  19  –  21  มีนาคม  2565  ณ  ค่ายลูกเสือโรงเรียนหนองขามวิทยาคาร  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ  ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  และมีทักษะในการจัดกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้อย่างมีประสิทธิภาพ