ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการร่วมพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนสำหรับครูในรูปแบบ BLENDED LEARNING MODEL


เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นำโดย ดร. นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุม
ความคืบหน้าการร่วมพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนสำหรับครูในรูปแบบ BLENDED LEARNING MODEL โครงการ
ความร่วมมือในการพัฒนาสื่อของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS 
เพื่อรายงานความคืบหน้าและวางแผนการดำเนินการร่วมพัฒนาเครื่องมือช่วยสอนสำหรับครูในรูปแบบ BLENDED LEARNING MODEL