ประชุมขับเคลื่อนกลไกการดำเนินงานในระดับเขตพื้นที่ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. เขตสุขภาพที่ 11

+++++วันที่ 21 มีนาคม 2565  นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference เพื่อขับเคลื่อนกลไกการดำเนินการในระดับเขตพื้นที่ ของศูนย์อนามัยที่ 11 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ. เขตตรวจสุขภาพที่ 11 เรื่อง มาตรการและแนวทางสร้างเสริมความรอบรู้และทักษะ ในการดูแลสุขภาพในช่องปากและการเลือกรับบริการทางทันตกรรม และประกาศ สพฐ. ว่าด้วยการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ที่ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา พ.ศ. 2564   เรวดี…ภาพ / ข่าว