สพป.ชัยภูมิ เขต 1 อบรมพัฒนาข้าราชการครูฯ “การจัดทำรายงานการสอนออนไลน์ ด้วย “Google app script”  ผ่านโปรแกรม  Zoom

วันที่ 19 มีนาคม 2565   เวลา 09.00 น.  นานสมัต  อาบสุวรรณ์   รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ได้รับมอบหมายจากนายนิวัฒน์  แก้วเพชร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ 1 ให้เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยระบบออนไลน์ “การจัดทำรายงานการสอนออนไลน์ ด้วย “Google app script”  ผ่านโปรแกรม  Zoom  โดยมีผู้สนใจในการพัฒนาความรู้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเชิงวิชาการของผู้รับการพัฒนา ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ,แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนของผู้เข้ารับการพัฒนา ให้เป็นมีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ, เสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Google app script  ในการจัดทำรายงานการสอนแบบออนไลน์  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน