สพป.ยโสธร เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกุดโจด อำเภอเลิงนกทา กรณีโรงเรียนเกิดเหตุวาตภัย

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นายอาวุธ ทองบุ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางนิตยา จารุมาศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการสำรวจความเสียหายกรณีโรงเรียนประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) และเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านกุดโจด กรณีโรงเรียนเกิดเหตุวาตภัยเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน รวมถึงตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย และให้คำปรึกษา แนะนำในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยดังกล่าว ณ โรงเรียนบ้านกุดโจด อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

วุฒิกร งอกเข้านก : ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2