สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการของสถานศึกษา

วันที่  21 มีนาคม 2565  เวลา 09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การบริหารจัดการของสถานศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการของสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา กำหนดรูปแบบ แนวทางการส่งเสริมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาของสถานศึกษาและเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบ การสร้างขวัญกำลังใจและการให้รางวัลแก่ข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษา  ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1