สพป.หนองคาย เขต 1 ประเมินศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. นายมติชน  มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานในการประเมินศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้ขอรับการประเมินในครั้งนี้ คือ นางฉวีวรรณ  โยคิน  ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1  สำหรับคณะกรรมการประเมินร่วม ได้แก่  นายสมชัย  การมาโส ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าบ่อพิทยาคม วิทยฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนเชี่ยวชาญ และนายมานิต  สิทธิศร ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  โดยมีผู้เข้าร่วมในการประเมิน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคาย ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนและศึกษานิเทศก์ รวม จำนวน ๒๕ คน ณ ห้องประชุม หินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค -19 แบบคุมเข้ม ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด