สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร. ดุจดาวศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้นายมหันต์ เวทไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี ๒๕๖๕ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเพื่อรับทุนสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวัน และภาวะโภชนาการ จำนวน ๑ ทุน  ๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีโรงเรียนที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน ๒ โรงเรียน คือ ๑) โรงเรียนบ้านมาบนาดี ๒) โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒