สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 (จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน)

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ในฐานะประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 15 เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 15 ในการนี้ ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ และ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน อาทิ โรงเรียนคุณภาพ โครงการความปลอดภัยในสถานศึกษา โครงการพาน้องกลับมาเรียน ณ ห้องประชุมล้านนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่