พัทลุง 1 ลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคัน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มอบหมาย นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวนรีรัตน์ ศรีราม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางสาวสุวภัทร ทองเจริญ นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ และผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษา และครูรับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ลงพื้นที่ติดตาม ค้นหาเด็กตกหล่นและออกกลางคันโรงเรียนบ้านนาโหนด โรงเรียนวัดลานแซะ โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต และโรงเรียนบ้านระหว่างควน