สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีชัยภูมิ เขต 3” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรับรางวัล “ครูดีศรีชัยภูมิ เขต 3” ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการคัดเลือกผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง ครูพี่เลี้ยงและธุรการโรงเรียน ในสังกัด ที่มีแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ มีการครองตน ครองคน ครองงาน และมีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเยี่ยม ดีมาก และดี ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3