สพม.แพร่ ประชุมจัดทำตัวชี้วัดตามนโยบาย สพม.แพร่ 4 นโยบาย 10 จุดเน้น

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำยกร่างตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน ตามนโยบาย สพม.แพร่ 4 นโยบาย 10 จุดเน้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่ นโยบายที่ 1 ด้านความปลอดภัย นโยบายที่ 2 ด้านโอกาส นโยบายที่ 3 ด้านคุณภาพ และนโยบายที่ 4 ด้านประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ ผู้อำนวยการกลุ่ม คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่