สทร.จัดการประชุมการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน เป็นประธานการประชุมการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 เพื่อทราบความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการทดลองเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้รูปแบบการสื่อสารสองทางจากครูชาวต่างชาติ (Native Speaker) และครูไทยที่มีวิธีการสอนที่เป็นเลิศ สำหรับระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จากโรงเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้สอน

ภาพและข่าวโดย

ว่าที่ร้อยตรีหญิงสิริพันธ์ สอนภักดี

สทร.สพฐ.