สพฐ. ร่วมหยุดยั้งอันตรายในประเทศไทย ประชุมหลักฐานเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางออนไลน์

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้จัดการประชุมหารือทิศทางการพัฒนาแผนงานจากข้อค้นพบรายงานระดับชาติ เรื่อง  Disrupting Harm ซึ่งเป็นโครงการวิจัยเกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางออนไลน์ และผลงานวิจัยดังกล่าวได้นำเสนอไว้ในรายงาน 13 ประเทศ และระดับภูมิภาคจำนวน 2 ภูมิภาค โดยการดำเนินงานวิจัยดังกล่าวได้นำเสนอหลักฐานเกี่ยวกับความเสี่ยงทางออนไลน์ที่เกิดขึ้นกับเด็ก พัฒนาการของความเสี่ยงนั้น ๆ และความเกี่ยวพันกับความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงมาตรการต่าง ๆ เพื่อที่จะป้องกันเด็กจากความเสี่ยงและความรุนแรงนั้น

โดยการประชุมนี้ได้เรียนเชิญ นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วย นางสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เข้าร่วมประชุมในนามตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม Infinity 1 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ รางน้ำ พญาไท กรุงเทพมหานคร

ขอบคุณภาพ /ข่าว : ฉก.ชน.สพฐ.