สพป.ยโสธร เขต 2 ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายบวร เทศารินทร์ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ประจำปี 2565 ซึ่งมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูนำเสนอผลงานเพื่อประกอบการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด จำนวน 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงเพ็ง และ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนเปือย (มหาพิมพ์สงเคราะห์) โดยมี นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาฯ ณ ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ยโสธร เขต 2

วุฒิกร งอกเข้านก : ภาพ/ข่าว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2