การคัดเลือกสื่อ นวัตกรรม ด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรม ด้านการอ่าน การเขียน ภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสื่อ นวัตกรรม ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมสรรค์กิจไมตรี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผลงานของโรงเรียนเข้าร่วมเผยแพร่สื่อ นวัตกรรม ด้านการอ่าน การเขียนภาษาไทย ส่งสถาบันภาษาไทย สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมคัดเลือก ดังนี้ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๗ โรงเรียน (บ้านหนองมะค่าแต้ , วัดหนองครก , บ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ ,             วัดหนองเก้าข่า , บ้านห้วยมะไฟ , บ้านทะเมนชัย , และบ้านหนองเฒ่ากา) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖ จำนวน ๔ โรงเรียน (บ้านหนองมะค่าแต้ , บ้านทะเมนชัย , บ้านโคกใหม่หนองสรวง และวัดหนองครก) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ จำนวน ๑ โรงเรียน (บ้านทะเมนชัย) ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕