สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง”

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับธนาคารออมสิน ดำเนินโครงการ “อิ่มนี้เพื่อน้อง” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการคิด วิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องอาหารกลางวันให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน ณ ห้องประชุมหลวงปู่คร่ำ ยโสธโร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒