สพป.อุดรธานี เขต 2 นิเทศ ติดตาม จุดเน้นที่ 7 ระบบประกันคุณภาพ (การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง) โดยใช้รูปแบบออนไลน์

  วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2  เป็นประธานในการนิเทศ ติดตาม การดำเนินงาน จุดเน้นที่ 7 ระบบประกันคุณภาพ และชี้แจงแนวทาง การดำเนินการรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR 2564)   โดยใช้รูปแบบออนไลน์ เพื่อให้โรงเรียน ในสังกัดได้ดำเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา  ผู้เข้าประชุม ประกอบด้วย ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน   โรงเรียนละ 1 คน  รวมจำนวน  193  คน