สพป.ขอนแก่น  เขต  ๕  ร่วมรับชมพุธเช้า  ข่าว  สพฐ.  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๕ 

วันพุธที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต ๕ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ร่วมรับชมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่๑๑/๒๕๖๕ “สพฐ. วิถีใหม่วิถีคุณภาพ” เพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติและข้อราชการจาก สพฐ. โดย ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในช่วงเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู การนำเสนอสถานศึกษาต้นแบบการจัดการเรียนรู้สู่สมรรถนะผู้เรียน และในช่วงแจ้งข้อราชการพบกับโครงการพัฒนาและเผยแพร่สื่อนวัตกรรมพัฒนาความสามารถในการอ่านและการเขียนที่ประสบผลสำเร็จ สถาบันภาษาไทยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา โดยรับชมผ่านช่องทาง Video Conference ณ ห้องประชุม Conference สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๕ ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด