การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มลำปลายมาศ ๔

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ             มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองผักโพด อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ มี นายประนอม วีระนันทสิทธิ์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะทำงานพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ มีความรู้ความเข้าใจ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สามารถจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของตนเองได้ สามารถประเมินคุณภาพตามระบบประกัน การจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของตนเองได้ และจัดทำแบบรายงานการประเมินของสถานศึกษาเพื่อรายงานต่อต้นสังกัดได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น ตามระบบประกันคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะพัฒนาวิชาการกลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ รวมทั้งสิ้น ๓๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ นายทองดี อาจทวีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และ นายปรินท์ ศรีษะเนตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัว สพป.นครราชสีมา เขต ๗

การจัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เป็นโครงการที่กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ๔ ตระหนักและให้ความสำคัญ จึงมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนในกลุ่มให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และสามารถพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและคุณภาพของสถานศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ มาตรา ๕๘ ได้ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกต่อไป (อภิรักษ์ จันทวี : ภาพ)