สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565

วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 10.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการศึกษาดูงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัด ปีงบประมาณ 2565 โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับทั่วประเทศให้ได้นาทักษะฝีมือก่อนออกสู่ตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสการมีงานทำ และได้สำรวจนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ร่วมโครงการ จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด