โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พัฒนาเครือข่ายครูด้านประชาสัมพันธ์โรงเรียน

วันที่ 22 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างและพัฒนาเครือข่ายครูด้านประชาสัมพันธ์” โดยมี นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดการอบรมให้แก่ คณะครูและบุคลากรของโรงเรียน เพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาเครือข่ายครูด้านประชาสัมพันธ์  ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในหลากหลายช่องทาง ตลอดจนเป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอก ณ ห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่