สพม.แพร่ จัดอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงบประมาณด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผอ.สพม.แพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบริหารงบประมาณด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ สำหรับผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 16 โรงเรียนๆ ละ 2 คน เข้าร่วมประชุม โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคลังจังหวัดแพร่ ในการนี้ นางศุภมาส  สินมณี รอง ผอ.สพม.แพร่ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่