พัทลุง 1 ประชุมทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ

วันที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำภารกิจขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ 11 ภารกิจ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูโรงเรียนบ้านควนพนางตุง (โรงเรียนคุณภาพนำร่อง) ผู้อำนวยการกลุ่มและศึกษานิเทศก์ที่เกี่ยวข้อง โดยได้ร่วมกันวางแผนในการจัดทำแผนขับเคลื่อนและจัดทำโครงการพัฒนาตามนโยบาย ๘ จุดเน้นให้กับโรงเรียนคุณภาพ ณ ห้องประชุมคูหาสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1